Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży

Celem kursu jest nabycie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: organizacji wypoczynku, organizacji zajęć, planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i obowiązków wychowawców.

 

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

  1.     Nie  była karana (składa oświadczenie lub informację z Krajowego Rejestru Karnego – KRK),
  2.     Ukończyła 18 lat,
  3.     Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Wyjątki od powyższej zasady:

- co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów  harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach   wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

Program kursu - wychowawca wypoczynku

Program kursu zgodny jest z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie MEN 30-03-2016

 

Kurs obejmuje 36 godzin, w tym:

- 25 godzin wykładów i zajęć praktycznych,

- 3 godziny wykładów,

- 8 godzin zajęć praktycznych

 

Kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. 

Absolwenci kursu otrzymują bezterminowe zaświadczenie o jego ukończeniu po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu.

 

Wzór oświadczenia o ukończeniu kursu: 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - wychowawca wypoczynku

 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2021 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.