Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

Celem kurs jest nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, zdobycie wiedzy i umiejętności niebędnych do podjęcia pracy jako kierownik różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie wykształcenia średniego, ukończenie 18 lat i posiadanie  co najmniej trzyletniego stażu pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.*

*Doświadczeniem w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych są umiejętności praktyczne i kompetencje nabyte w czasie pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych i wychowawczych w placówkach systemu pieczy zastępczej, a także w organizacjach pozarządowych realizujących statutowe zadania w obszarze oświaty, pomocy społecznej, kultury i sportu, udziału w stażach i praktykach zawodowych doskonalących warsztat pracy, realizacji wolontariatu, umożliwiających profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań.

 

Zgodnie z §5. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązków kierownika wypoczynku nie łączy się z obowiązkami wychowawcy wypoczynku.

Program kursu zgodny jest z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program kursu - kierownik wypoczynku

Rozporządzenie MEN 30-03-2016

 

Kurs obejmuje 10 godzin, w tym:

- 6 godzin wykładów i zajeć praktycznych,

- 1 godzina wykładów,

- 3 godziny zajęć praktycznych

 

Kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. 

Absolwenci kursu otrzymują bezterminowe zaświadczenie o jego ukończeniu po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu.

 

Wzró oświadczenia o ukończeniu kursu: 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - kierownik wypoczynku 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2021 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.