,,Wsparcie w reSTARCIE!''
nr RPDS.08.02.01-10-0039/19

 1. Projekt realizowany jest przez EURO CONSULTING Wioletta Żybort z siedzibą przy ul. Sosnowej 4, Ługi Ujskie, 64-850 Ujście (Projektodawca).
 2. Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Celem głównym Projektu jest zwiększenie do 30.04.2021 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 90 (52 kobiety/38 mężczyzn) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 45 (26 kobiet/19 mężczyzn) bezrobotnych i 45 (26 kobiet/19 mężczyzn) biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim [z czego min. 30% tj. 27 (15 kobiet/12 mężczyzn) osób na terenie miast średnich zgodnie z Załącznikiem 11 do Regulaminu konkursu], znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  - minimum 18 osób w wieku 50 lat i więcej,

  - minimum 15 osób długotrwale bezrobotnych,
  - 52 kobiety,
  - minimum 9 osób z niepełnosprawnościami,
  - minimum 45 osób o niskich kwalifikacjach,
  oraz maksymalnie 9 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w postaci: identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania, grupowego poradnictwa zawodowego, szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, staży i pośrednictwa pracy.

 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2022 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.