,,Nowy pomysł na siebie!'' - projekt dotacyjny 2019r./2020r.

INFORMACJA

25.03.2020 r.

Biorąc pod uwagę aktualny poziom przeciętnego wynagrodzenia za pracę oraz wkładu własnego, w przypadku, gdy uczestnik w Biznes planie wykaże wydatki obciążone stawką podatku VAT w wysokości 23%, maksymalna kwota jednorazowej dotacji o jaką może ubiegać się uczestnik powinna wynosić 24 139, 42 PLN netto.

 

Termin złożenia Biznes planów upływa w dniu 20 kwietnia 2020 r. godz. 17:00 (data dostarczenia biznesplanu do biura projektu). Biznes plan wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera. Biznes plan dostarczony po wyznaczonym terminie będzie odrzucony. Biznes plany przesłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.

 

Zgodnie z procedurą i regulaminem przyznawania środków na dotacje Komisja Oceny wniosków ma 5 dni roboczych (tj. do 27.04.2020 r.) na ocenę wniosków
i kolejne 5 dni roboczych na publikacje listy rankingowej (tj. do 04.05.2020r).

 

Zgodnie z § 4 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  1. 1.  Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, mają prawo wnieść odwołanie – od każdego elementu oceny, która miała wpływ na przyznanie dotacji – w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny.
  2. 2.Każdy z Uczestników ma możliwość wglądu w dokumentację Beneficjenta związaną z oceną jego wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz innymi elementami oceny, które decydują o przyznaniu wsparcia finansowego. Wnosząc odwołanie Uczestnik powołuje się na konkretne zapisy zawarte w ww. dokumentach, z którymi się nie zgadza. 

INFORMACJA

Informujemy, że maksymalna kwota brutto dotacji oraz wkładu własnego wniesionego przez uczestnika projektu nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.Biorąć pod uwagę aktualny poziom przeciętnego wynagordzenia za pracę oraz wkładu własnego, w przypadku, gdy uczestnik w Biznesplanie wykaże wydatki obciążone stawką podatku VAT w wysokości 23%, maksymalna kwota jednorazowej dotacji o jaką może ubiegać się uczestnik powinna wynosić 22 556,54 PLN. [Kwota może ulec zmianie].

Pismo z dnia 24.01.2020 r.

 

Projekt pn. ,,Nowy pomysł na siebie!'' o numerze nr RPWP.06.05.00-30-0027/18 realizowany jest przez EURO CONSULTING Wioletta Żybort z siedzibą: 

ul. Sosnowa 4, Ługi Ujskie, 64-850 Ujście w partnerstwie z DGP CONSULTING DOROTA PIECHOWIAK z siedzibą: ul. Kujawska 10, 64-920 Piła.

 

Celem głównym projektu jest podjęcie pracy lub poszukiwanie pracy przez 41 Uczestników projektu, nabycie  kwalifikacji/kompetencji przez 37 Uczestników projektu oraz utworzenie 25 działalności gospodarczych. Cel zostanie osiągnięty dzięki objęciu działaniami outplacementowymi[1] 82 Uczestników, poprzez realizację dwóch ścieżek wsparcia zakładających:

  • a) Ścieżka A (dotacyjna) - nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ścieżki „dotacyjnej” (wyłącznie osób, które utraciły zatrudnienie max. 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego) oraz założenie przez 25 (13K/12M) z nich działalności gospodarczych i poprowadzenie ich przez min.12 m-cy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min. 15% będzie w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation). 
  • b) Ścieżka B (szkoleniowa) - nabycie lub uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min. 80% spośród 46 osób w ramach ścieżki „szkoleniowej".

[1] Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skutecznąorganizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących z rolnictwa.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2022 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.