Jestem aktywny na rynku pracy

 

"JESTEM AKTYWNY NA RYNKU PRACY"

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Zapraszamy do projektu osoby młode od 15 do 29 roku życia

 

 Jesteś osobą bezrobotną[1]?

Jesteś osobą bierną zawodowo[2]?

Jesteś osobą długotrwale bezrobotną?

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim[3]?

Zamieszkujesz województwo zachodniopomorskie?

 

GWARANTOWANE WSPARCIE W PROJEKCIE

 

Zadanie 1 – identyfikacja potrzeb osób młodych i diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

(2 dni doradztwa zawodowego indywidualnego po 4 godziny zegarowe) z doradca zawodowym.

 

Zadanie 2 – poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

Liczba godzin: 12 godz. (2 dni x 6 godzin zegarowych).

 

Cel warsztatów: celem warsztatów jest odkrycie motywacji do działania, radzenie sobie ze stresem, kryzysem, redukcja stresu, zlokalizowanie zasobów osobistych, poczucie własnej wartości.

 

[1] Osoba bezrobotna to taka która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, bądź niezarejestrowana ale poszukująca pracy. 27 osób (tj.14K i 13M) bezrobotnych w tym 14 (tj. 8K i 6M) długotrwale bezrobotnych.

 

[2] Osoba bierna zawodowo to taka która nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, nie poszukuje pracy, nie pracuje, nie uczy się w szkole/uczelni publicznej (uczniowie/studenci szkół/uczelni niepublicznych108 osób (tj. 65K i 43M) biernych zawodowo (tj. 65K i 43M).

 

[3] Ilość osób niepełnosprawnych razem 3.

 

Zadanie 3 – wysokiej jakości szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami osób młodych.

 

W ramach uczestnictwa 90 uczestników otrzyma wsparcie szkoleniowe (śr. 100h/os).

 

Za udział w szkoleniach uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6,64zł/godzinę netto. Od stypendium będą odprowadzone składki ZUS.

 

Zadanie 4 – 3 miesięczne staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

 

Ścieżka A - obejmie wsparciem 60UP z największymi deficytami kompetencji i kwalifikacji oraz bez niezbędnego doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych pożądanych przez pracodawców, a w jej ramach oferowane będą szkolenia w branżach, na które wzrasta popyt na rynku pracy w woj. zachodniopomorskim i 3-miesięczne staże powiązane ze szkoleniami;

 

Ścieżka B - dla 30UP, u których zdiagnozowano potrzebę nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji oraz uzupełnienia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności, które umożliwią im podjęcie zatrudnienia, obejmie realizację szkoleń w branżach, na które wzrasta popyt na rynku pracy w woj. zachodniopomorskim i 3-miesięczne staże powiązane ze szkoleniami;

 

Ścieżka C - w ramach której 45 UP, posiadających kompetencje i kwalifikacje dające szansę na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia na rynku pracy w woj. zachodniopomorskim, którym jednakże brakuje wymaganego doświadczenia, uczestniczyć będzie w 3-miesięcznych stażach.

 

Za udział w stażach uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 200zł netto. Od stypendium będą odprowadzone składki ZUS.

 

Wnioskodawca opłaca także badania lekarskie i ubezpieczenie NWW uczestników stażu.

 

Rozeznanie cenowe

 

Euro Consulting zamierza w najbliższym czasie zlecić realizacje zadania nr 3 kursy zawodowe z obszaru inteligentne specjalizacje w woj. zachodniopomorskim.

 

Realizacja projektu od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie ofert na adres: biuro@euroconsulting.edu.pl

 

WYKAZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

 

Rozeznanie cenowe nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 90 (w tym max. 3 niepełnosprawnych w stopniu lekkim) Uczestników Projektu zgodnie z opracowanym dla nich Indywidualnym Planem Działania.

 

Programy szkoleń muszą bazować na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub prowadzić do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji. Osiągnięte przez UP w wyniku szkoleń kwalifikacje i kompetencje stanowić będą wyodrębniony zestaw efektów uczenia się-adekwatnych dla danej dziedziny: zasobów wiedzy (teoretycznej, faktograficznej i praktycznej), umiejętności (zdolności do wykorzystania wiedzy w wykonywaniu zadań zawodowych. i rozwiązywaniu problemów) i kompetencji społecznych (zdolności do kształtowania własnego rozwoju, stosowania wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i metodologicznych w pracy, nauce i karierze) na poziomie umożliwiającym podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku.

 

Rodzaje szkoleń/kursów:

 

Wszystkie szkolenia dotyczyć będą 5 głównych obszarów – regionalnych specjalizacji, wyróżniających się w regionie:

 

1. Biogospodarka - (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy) Rozumiana jako działalność polegająca na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz procesów biologicznych do tworzenia nowych produktów i usług będzie dla województwa zachodniopomorskiego szansą intensywnego rozwoju, a także możliwością silnego oddziaływania na politykę innowacyjną Europy. Stworzenie bardziej innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki łączącej ze sobą zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe i wykorzystywanie zasobów odnawialnych przełoży się na konkurencyjność regionu i realizację wysokich standardów ekologicznych.

 

2. Działalność morska i logistyka (w tym technika morska) - W Niebieskiej Księdze w sprawie zintegrowanej polityki morskiej [COM(2007)575] Komisja Europejska zintegrowaną polityką morską obejmuje m.in. takie obszary działalności jak: badania, bezpieczeństwo, biotechnologię, dziedzictwo narodowe, edukację, ekologię, energię, informatykę, klastry, medycynę, morskie planowanie przestrzenne, naukę, obronność, oceanologię, oceanografię, prawo, porty morskie i śródlądowe, rybactwo, rybołówstwo, sport, stocznie, telekomunikację turystykę, zasoby surowcowe, zasoby siły roboczej, zarządzanie przestrzenne morze–ląd, zlewiska, żeglugę morską i śródlądową.

 

3. Działalność morska i logistyka (w tym technika morska) - W Niebieskiej Księdze w sprawie zintegrowanej polityki morskiej [COM(2007)575] Komisja Europejska zintegrowaną polityką morską obejmuje m.in. takie obszary działalności jak: badania, bezpieczeństwo, biotechnologię, dziedzictwo narodowe, edukację, ekologię, energię, informatykę, klastry, medycynę, morskie planowanie przestrzenne, naukę, obronność, oceanologię, oceanografię, prawo, porty morskie i śródlądowe, rybactwo, rybołówstwo, sport, stocznie, telekomunikację turystykę, zasoby surowcowe, zasoby siły roboczej, zarządzanie przestrzenne morze–ląd, zlewiska, żeglugę morską i śródlądową.

 

4. Usługi przyszłości - (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne) Motorem dla wzrostu gospodarczego są wiedza, innowacje, badania naukowe i umiejętności ich komercjalizacji, jak również metody generowania nowych idei i pomysłów, czy umiejętne zarządzanie wiedzą i technologią w przedsiębiorstwie. Usługi oparte na wiedzy to część gospodarki, której rozwój zdeterminowany jest wiedzą technologiczną oraz oparte na niej innowacje, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych usług najpierw przez przedsiębiorstwa innowacyjne, a następnie, wskutek dyfuzji innowacji, przez inne przedsiębiorstwa.

 

5. Turystyka i zdrowie - (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego) Turystyka zdrowotna obejmująca turystykę uzdrowiskową (poprawa ogólnego stanu zdrowia oraz leczenie różnego rodzaju schorzeń), turystykę medyczną (podróże poza granice kraju w celu skorzystania z opieki medycznej kraju odwiedzanego) i turystykę spa & wellness (wyjazdy do specjalnych ośrodków, mające na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej). a) Wymiar godzinowy szkolenia: ilość godzin uzależniona jest od programu szkolenia i nie może wynosić mniej niż 100 godzin – i nie więcej niż 160 godzin.

 

 

Zakłada się, że zajęcia będą trwały średnio 8 godzin dziennie z możliwością zmniejszenia, celem dostosowania się do potrzeb niepełnosprawnych Uczestników Projektu.

 

Rodzaj certyfikacji: umożliwiający uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego uzyskanie kompetencji i kwalifikacji lub uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniach właściwego ministra.

 

Uczestnikami szkoleń jest: 90 osób młodych w tym max. 3 niepełnosprawnych w stopniu lekkim w wieku 15-29 lat – osoby bierne zawodowo i bezrobotne, nie pracujące, nie uczestniczące w kształceniu szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą przez POWER 2014-2020. d) Miejsce realizacji usługi: obszar województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia musza odbywać się w odległości nie większej niż 50 km. od miejsca zamieszkania uczestnika (zgodnie z indywidualnymi potrzebami i deklaracją uczestnika).

 

 

 Lider projektu
Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz 54-434 Wrocław, ul. Gubińska 8/36; Tel.: 503406048; 607764450;
E-mail: ake@post.pl

 

Partner projektu
Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile 64-920 Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich 63/2; Tel.: 508088326; 501168065;
E-mail: biuro@euroconsulting.edu.pl

 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2019 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.