,,Aktywna integracja - Twoja szansa!'' Edycja 2

  1.    Projekt ,,Aktywna integracja - Twoja szansa!'' Edycja 2, nr projektu RPWP.07.01.02-30-0163/18 realizowany jest przez Beneficjenta EURO CONSULTING Wioletta Żybort z siedzibą przy ul. Sosnowej 4, 64-850 Ługi Ujskie.
  2.    Okres realizacji projektu trwa od 01.09.2019 do 31.12.2020 r.
  3.    Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
  4.    Celem głównym Projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego[1] na obszarze województwa wielkopolskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym min.:
  • o    10 osób (6K/4M) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; - z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • o    20 osób (12K/8M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,
  • o    10 osób (6M/4M) korzystających z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).
  1.    Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2022 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.