,,Pozwól sobie pomóc!''
RPMP.09.01.02-12-0551/19

  1.    Celem głównym Projektu jest zwiększenie do 31.07.2021 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 90 osób (52 kobiet, 38 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących lub uczących się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami w zakresie ubóstwa, tj.  miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, nowosądecki, dąbrowski, gorlicki pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:
    • minimum 90 osób (52 kobiet, 38 mężczyzn) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek oraz korzystające z PO PŻ,
    • minimum 28 osób (16 kobiet, 12 mężczyzn) z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  1.    Projekt realizowany jest przez EURO CONSULTING Wioletta Żybort z siedzibą przy ul. Sosnowej 4, Ługi Ujskie, 64-850 Ujście.
  2.    Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3.    Okres realizacji projektu trwa od 01.03.2020 r. do 31.07.2021 r. 
Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2022 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.