„Moja droga do zatrudnienia” RPMP.08.02.00-12-0190/20

 

Tytuł projektu: Moja droga do zatrudnienia

Nr umowy: RPMP.08.02.00-12-0190/20

Wartość projektu: 2.007,193.58 zł

Wartość dofinansownia: 1.906,833.90 zł

Wkład własny: 100,359.68 zł

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135(75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których:

 

  1.   min. 21 (12K/9M) osób będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. powiatów (zg. z zał. 16 do Regulaminu), wyłącznie pozostających bez zatrudnienia 
  2.   80 (45K/35M) biernych zawodowo
  3.   55 (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
  •         75 kobiet
  •         min. 14 (8K/6M) osób z niepełnosprawnościami
  •         min. 27 (15K/12M) osób powyżej 50 roku życia
  •         min. 25 (14K/26M) osób długotrwale bezrobotnych
  •         min. 60 (34K/26M) osób o niskich kwalifikacjach
  •         oraz min. 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB)

Projekt „Moja droga do zatrudnienia”, nr RPMP.08.02.00-12-0190/20 realizowany przez EURO CONSULTING Wioletta Żybort w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

 

Biuro projektu oraz sale szkoleniowe dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych:

- zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1.5 m na 1.5 m,

- zapewnienie trasy do jazdy bez progów,

- zainstalowanie conajmniej jednej przystosowanej toalety oraz umywalki,

- zainstalowanie uchwytów ułatwiające z urządzeń zamonotowanych w łazience,

- pomoc w wypełnianiu dokumentow zgłoszeniowych z załącznikami,

- dokumenty zgłoszeniowe przygotowane w sposób prosty i czytelny. 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2022 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.