„INKUBATOR AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” RPMP.08.02.00-12-0216/20

Głównym celem projektu pn. "INKUBATOR AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ", nr RPMP.08.02.00-12-0216/20 jest zwiększenie do 31.03.2022 r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135 (75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskigo, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których: 

  1. min. 21 (12K/9M) osób będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. powiatów (zg. z zał. 16 do Regulamiu), wyłącznie pozostających bez zatrudnienia.
  2. (45K/35M) biernych zawodowo.
  3. (30K/25M) bezrobotnych, należących do conajmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
  • 75 kobiet
  • min. 14 (8K/6M) osób z niepełnosprawnościami
  • min. 27 (15K/12M) osób powyżej 50 roku życia
  • min. 25 (14K/11M) osób długotrwale bezrobotnych
  • min. 60 (34K/26M) osób o niskich kwalifikacjach
  • min. 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu osób BB)

Projekt „INKUBATOR AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”, nr RPMP.08.02.00-12-0216/20 realizowany przez Edu-Progress Dorota Żybort w partnerstwie z EURO CONSULTING Wioletta Żybort w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2021 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.