,,Gama możliwości 2''
nr RPMP.09.01.02-12-0548/19

  1.      Celem głównym Projektu jest zwiększenie do 30.06.2021 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 64 osób (36 kobiet, 28 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących lub uczących się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami w zakresie ubóstwa, tj.  miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, nowosądecki, dąbrowski, gorlicki pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj.:
  •    64 osoby (36 kobiet, 28 mężczyzn) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*,  w szczególności doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek oraz korzystające z PO PŻ,
  •    minimum 20 osób (11 kobiet, 9 mężczyzn) z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
  1.  Projekt realizowany jest przez EURO CONSULTING Wioletta Żybort z siedzibą przy ul. Sosnowej 4, Ługi Ujskie, 64-850 Ujście.
  2.  Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3.  Okres realizacji projektu trwa od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. 

     *osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osoba korzystająca lub członek rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, osoba spełniające przesłankę zatrudneinia socjalnego, osoba przebywająca w pieczy zastępczej, osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, socjoterapii, osoba z niepełnosprawnościami, także osoba z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością sprzężoną, członek rodziny z dzieckiem niepełnosprawnością, osoba niesamodzielna, osoba bezdomna lub wykluczona z dostępu do mieszkań, osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2022 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.