KURS WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku?

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

  1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z Krajowy Rejestr Karny – KRK );
  2. ukończyła 18 lat;
  3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

Wyjątki od powyższej zasady:

  • co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
  • kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
    i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

1. Formularz-zgłoszeniowy-kurs-wychowawca -wypoczynku-oświadczenie

Rozporządzenie_MEN_30_03_2016
Program kursu na wychowawcę wypoczynku

Cel kursu:
Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym – po uzgodnieniu z uczestnikami kursu

Wydawane dokumenty:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku
Czas trwania: 36 godz.
Cena: 180 zł

Zaświadczenie o ukończeniu na wychowawcę wypoczynku

Program kursu zgodny z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)