KURS KIEROWNIK WYPOCZYNKU

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa:

  • posiadanie wykształcenia średniego
  • ukończone 18 lat
  • posiadanie  co najmniej trzyletniego stażu pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.*

Cel kursu:
Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności, słuchacze nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym – po uzgodnieniu
z uczestnikami kursu.

 Wydawane dokumenty:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 110 zł

Program kursu zgodny z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Kierownikiem wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która:

  • nie była karana
  • ukończyła 18 lat
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie
  • ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.*

*Doświadczeniem w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych są umiejętności praktyczne i kompetencje nabyte w czasie pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych i wychowawczych w placówkach systemu pieczy zastępczej, a także w organizacjach pozarządowych realizujących statutowe zadania w obszarze oświaty, pomocy społecznej, kultury i sportu, udziału w stażach i praktykach zawodowych doskonalących warsztat pracy, realizacji wolontariatu, umożliwiających profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań.

Każdy kandydat na kierownika jest obowiązany do przedstawienia organizatorowi wypoczynku dokumentu poświadczającego zdobyte trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Warunek posiadania ww. doświadczenia nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

WAŻNE!
Kierownik wypoczynku nie może jednocześnie pełnić funkcji wychowawcy
(§5. ust. 3 Rozporządzenia).

Załącznik – Program kursu na kierownika wypoczynku

Załącznik – Rozporządzenie_MEN_30_03_2016

Załącznik – Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku

1. Formularz-zgłoszeniowy-kurs-kierownika -wypoczynku-oświadczenie