Nowoczesne technologie informatyczne (TIK)

Nowoczesne technologie informatyczne (TIK)

Cel szkolenia

Przygotowanie do wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do organizowania zajęć opartych na aktywności i współpracy zgodnie z nową podstawą programową.

Ilość godzin 100/120

Rozwiązywanie problemów podstawowe kompetencje są weryfikowane w następujących obszarach tematycznych:

1. Rozwiązywanie problemów technicznych. Identyfikowanie problemów technicznych i ich rozwiązywanie (od drobnych problemów po złożone trudności).

2. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów. Ocena własnych potrzeb w zakresie zasobów, narzędzi i rozwoju kompetencji, umiejętność dopasowania potrzeb i możliwych rozwiązań, dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb, krytyczna ocena możliwych rozwiązań i narzędzi cyfrowych.

3. Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii. Innowacyjne podejście do Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), aktywne uczestniczenie we wspólnym tworzeniu nowych technologii i multimediów, wyrażanie siebie z wykorzystaniem mediów cyfrowych, tworzenie wiedzy i rozwiązywanie problemów przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

4. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych. Rozumienie, które obszary własnych kompetencji wymagają rozwinięcia, wspieranie innych osób w rozwijaniu ich kompetencji, bycie na bieżąco z rozwojem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Informacja podstawowe kompetencje są weryfikowane w następujących obszarach tematycznych:

1. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji. Identyfikacja, lokalizacja, wyszukiwania, zapisywanie, organizacja informacji cyfrowej – w zależności od istotności i potrzeb. 2. Ocena informacji. Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji. 3. Przechowywanie i wyszukiwanie informacji. Zapisywanie i przechowywanie informacji w celu łatwiejszego wyszukiwania i organizowania informacji i danych. Weryfikacja kompetencji jest realizowana w następujących grupach: 1. Wiedza (W). 2. Umiejętności (U). 3. Postawa (P).

Komunikacja podstawowe kompetencje są weryfikowane w następujących obszarach tematycznych:

1. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji. Interakcja przez różne aplikacje i urządzenia cyfrowe, rozumienie jak przebiega komunikacja w środowisku cyfrowym, umiejętność wyboru właściwych narzędzi komunikacji elektronicznej, poruszanie się między różnymi formatami komunikacji elektronicznej, dostosowywanie strategii komunikacji do potrzeb odbiorców.

2. Dzielenie się informacjami i zasobami. Dzielenie się z innymi informacjami i zasobami, aktywna postawa wobec dzielenia się wiedzą, materiałami, zasobami i występowania jako pośrednik, umiejętność cytowania i włączania nowych informacji do posiadanego zasobu wiedzy.

3. Aktywność obywatelska online. Uczestniczenie w życiu obywatelskim przez zaangażowanie online, poszukiwanie okoliczności sprzyjających rozwijaniu i wzmacnianiu kompetencji cyfrowych, świadomość możliwości wykorzystania technologii do aktywności obywatelskiej.

4. Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Wykorzystanie TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) i mediów do pracy zespołowej, wspólnego tworzenia wiedzy, treści i zasobów.

5. Netykieta. Świadomość i znajomość norm obowiązujących w interakcjach online, świadomość różnic kulturowych, umiejętność ochrony siebie i innych osób przed zagrożeniami mogącymi wynikać z komunikacji w sieci, umiejętność wypracowania strategii radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami w komunikacji online.

6. Zarządzanie tożsamością cyfrową. Tworzenie i kształtowanie tożsamości cyfrowej (jednej lub kilku) oraz zarządzania nią, umiejętność ochrony własnej reputacji, umiejętność zarządzania danymi dostępnymi przez różne konta i aplikacje.

Tworzenie treści podstawowe kompetencje są weryfikowane w następujących obszarach tematycznych:

1. Tworzenie treści. Tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, edytowanie i poprawianie treści stworzonych samodzielnie lub przez innych, twórcze wyrażanie siebie przez media i technologie cyfrowe.

2. Integracja i przetwarzanie treści. Zmienianie, przetwarzanie i łączenie istniejących treści w celu stworzenia nowego, oryginalnego i relewantnego przekazu.

3. Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji. Rozumienie, jakie jest zastosowanie prawa autorskiego i licencji do informacji i treści.

4. Programowanie. Wprowadzanie ustawień, programowanie zmian, programowanie aplikacji, tworzenie oprogramowania, programowanie urządzeń, rozumienie zasad programowania, rozumienie, co kryje się pod pojęciem programowania. Weryfikacja kompetencji jest realizowana w następujących grupach: 1. Wiedza (W). 2. Umiejętności (U). 3. Postawa (P).

METODOLOGIA
Metody prowadzenia zajęć:
•    wykład interaktywny z prezentacją multimedialną
•    case studies – praktyczne ćwiczenia na dedykowanej aplikacji informatycznej oraz specjalistycznym sprzęcie w oparciu o laboratorium firmowe
•    zajęcia w grupach, związane z modelowaniem konkretnego, praktycznego rozwiązaniaMetodyka zajęć:
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu połączonego z analizą praktycznych przypadków, prezentacją multimedialną, dyskusją, wymianą poglądów między uczestnikami oraz konsultacjami.

 

Cena szkolenia: 2 680 zł brutto.

Na zakończenie kursu wydane zostaną zaświadczenia na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).