Pracownik biurowy z elementami płac i księgowości

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób, pragnących pracować na stanowiskach biurowych wymagających znajomości elementów kadr i płac oraz księgowości.

Ilość godzin: 100/120

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki – podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Organizacja pracy biura i planowanie 

 • Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu
 • Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
 • Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
 • Korespondencja biurowa i redagowanie pism i listów (zajęcia komputerowe)

Księgowość Małych i średnich firm

 • Podstawy prawne dokumentacji finansowej
 • Typy i cechy dokumentów finansowo-handlowych
 • Zasady wystawiania dokumentów (m.in. kasowych, bankowych, sprzedaży, rozliczenia delegacji, krajowych i zagranicznych)
 • Metody i poprawa błędów w dokumentach (nota korygująca, faktura korygująca)
 • Kontrola dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz dekretacja
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Optima książka przychodów i rozchodów – 8 h

Kadry i płace

Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników

 • Sporządzanie listy płac
 • Wyliczanie umów zleceń
 • Wyliczanie umów o dzieło

Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

 • Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
 • Podsatw a wymiaru ubezpieczeń
 • Zasady rozliczeń z ZUS
 • Deklaracje zgłoszeniowe: ZFA, ZPA, ZZA, ZUA
 • Deklaracje rozliczeniowe: ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA)

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK

 • Dokumenty zgłoszeniowe pracowników: ZUS (ZUA, ZZA, ZWUA)
 • Dokumenty rozliczeniowe: ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA)

Komunikacja interpersonalna w firmie

 • Rola pierwszego kontaktu, znaczenie mowy ciała
 • Efektywna komunikacja
 • Elementy pozytywnej autoprezentacji
 • Podstawowe techniki asertywności

Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy

 • Etapy profesjonalnej obsługi klienta
 • Techniki wywierania wpływu
 • Typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe oraz wersję demonstracyjną systemu Optima na płycie CD
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach kadr i płac dużych firm.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 2 150 zł brutto

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat znajomości OPTIMY Księga Podatkowa – wydawany przez producenta programu

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.