Projekt „Kompetencje TIK dla osób po 50 roku życia”

W ramach nawiązanej współpracy PKU EURO CONSULTING w Pile przedstawia projekt „Kompetencje TIK dla osób po 50 roku życia”

 Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) potwierdzonych egzaminem zewnętrznym przez 176 z 220 uczestników projektu o niskich kwalifikacjach  w wieku 50 lat i więcej nie uczestniczących we wsparciu LLL oferowanym w ramach POKL z obszaru województwa wielkopolskiego do 30.09.2017 roku.

 Grupa docelowa

 • osoby w wieku aktywności zawodowej zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom ISCED3 – kształcenie średnie) z obszaru województwa wielkopolskiego;
 • wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning – kształcenie ustawiczne) oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Status uczestników projektu:
 • 66 osób bezrobotnych;
 • 20 osób długotrwale bezrobotnych
 • 154 osoby bierne zawodowo
 • 20 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
 • 80 osób zamieszkujących obszar wiejski.
 • W związku z powyższym w każdej grupie muszą być min. 3 osoby bezrobotne, 1 osoba długotrwale bezrobotna, 1 osoba posiadając stopień niepełnosprawności oraz 3-4 osoby z terenu wiejskiego.
 • Grupa 10-12 osób.
 • Do ankiety należy dołączyć następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej;
 • Oświadczenie o byciu osobą bierna zawodowo (w załączeniu);
 • Orzeczenie o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej;
 • Oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia ( posiadanie wykształcenia nie wyższego niż ISCED 3);
 • Oświadczenie dotyczące nie uczestniczenia we wsparciu LLL (life long learning) oferowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w załączeniu).
 • Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy wypełniają dokumenty:
 • Deklarację uczestnictwa w projekcie;
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • Oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy
 • Zakres danych osobowych
 • Szkolenie obejmuje 64 godziny zajęć dla każdej grupy.
 • Zajęcia należy realizować od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00

Program szkolenia:

 • Budowa komputera i zasady bezpiecznego korzystania.
 • Ćwiczenia z klawiaturą i myszką.
 • Zapoznanie z systemem operacyjnym.
 • Zarządzanie plikami.
 • Tworzenie treści – edytor tekstu.
 • Techniczne i prawne aspekty korzystania z Internetu.
 • Wyszukiwanie informacji.
 • Wyszukiwanie i tworzenie treści multimedialnych.
 • Korespondencja nieformalna.
 • Komunikacja formalna i sprawy urzędowe.
 • Serwisy społecznościowe i publikowanie treści w Internecie.
 • Komunikacja nieformalna.
 • Handel i usługi online, turystyka..
 • Rozwój zainteresowań i praktyczne wykorzystanie porad internetowych.
 • Czynności administracyjne i rozwiązywanie problemów.
 • Egzamin ( osoby, które osiągną wynik pozytywny egzaminu zewnętrznego otrzymają Certyfikat kompetencji DIGCOMP Fundacji WIRES)

Zapraszamy!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt drogą meilową lub telefoniczną (zakładka KONTAKT).