SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

Kurs (szkolenie) Społeczny inspektor pracy

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z uprawnieniami i regulacjami dotyczącymi społecznych inspektorów pracy.

Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, wykład.

Program kursu:

 • Regulacje prawne:
  • ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy, Uchwała Rady Państwa;
  • obowiązki zakładu pracy wobec SIP;
  • zadania społecznej inspekcji pracy;
  • uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy.
 • Propozycje planu pracy SIP.
 • Formułowanie zalecenia przez zakładowego SIP.
 • Zakres tematyczny przeglądu warunków pracy.
 • Udział SIP w postępowaniu wypadkowym.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń zawodowych.
 • Przepisy i zasady BHP.
 • Ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i zasady ochrony przed zagrożeniami.
 • Psychologia pracy.

Społeczny inspektor pracy pełni ważną funkcję w zakładzie pracy. Przyczynia się do kształtowania bezpiecznych warunków pracy pełniąc rolę nadzoru pracowniczego. Uczestnictwo w szkoleniu dla społecznych inspektorów pracy ułatwi prawidłowe wykonywanie obowiązków.

Zgodnie z art. 5 ustawy (Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (DzU z 1983 r. nr 35, poz. 163, z późn. zm.) społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierowniczego, przy czym związki zawodowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik niebędący członkiem związku.

Związkiem zawodowym podejmującym kwestię społecznej inspekcji pracy jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, który w oparciu o art. 6 ust. 7 ustawy (ogólnokrajowe organizacje związkowe mogą ustalić ramowe wytyczne do regulaminów wyborów społecznych inspektorów) opracował „Ramowe wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZNP do regulaminu wyborów społecznych inspektorów pracy z dnia 17 maja 2005 r.”

Podstawa prawna:

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez sprawdziany testowe.

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 697 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR”

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.