PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Euro Creator” wraz z Firmą Szkoleniowo Doradczą Wojciech Mazur zaprasza Nauczycieli oraz innych pracowników szkół, przedszkoli oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych na kurs z zakresu:

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Kurs ma na celu przeszkolenie Uczestników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia. Obejmuje ogólne zasady postępowania na miejscu zdarzenia, resuscytację krążeniowo – oddechową oraz wybrane stany nagłe.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający umiejętność udzielania pierwszej pomocy zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku.

TRYB NAUKI

● 6 godzin – w tym 4 godziny ćwiczeń praktycznych,
● system stacjonarny: zajęcia odbywają się we wskazanej przez Kursantów placówce,
● koszt uczestnictwa: opłata wpisowa 0 zł, opłata za kurs 120zł/os (cena uzależniona od wielkości grupy, oferujemy atrakcyjne
zniżki dla grup zorganizowanych),
● termin: wyznaczony po zebraniu się grupy.

KADRA KURSU

Kadra kursu to wykwalifikowani ratownicy medyczni oraz Instruktorzy Pierwszej Pomocy IFACC , którzy dzięki doświadczeniu w swojej pracy, zapewniają nie tylko podstawy teoretyczne, ale również bardzo dobre praktyczne przygotowanie do ewentualnego
udzielania w przyszłości pierwszej pomocy przedmedycznej przez Kursanta.

Nasza Firma w swojej ofercie posiada również szeroki pakiet USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH, m.in.:
● szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
● sporządzanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego !
● organizowanie i dokumentowanie próbnych ewakuacji,
● kompleksowe wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
● wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego,
● oznakowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Działamy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ((Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
Zgodnie z nimi właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu (np. dyrektor szkoły) zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest między innymi zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Właściciele lub zarządcy budynków przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne) zobowiązani są organizować i przeprowadzać próbne ewakuacje nie rzadziej niż raz na 2 lata. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Szczegółowe informacje udzielane są również:
 telefonicznie pod numerem: 508 088 326
 pod adresem e-mail: biuro@euroconsulting.edu.pl