PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EURO CONSULTING W PILE

Z dniem 01 czerwiec 2015 r. rozpoczęliśmy działalność oświatową na podstawie zaświadczenie nr 7.2015 wydanego zgodnie z art. 82 ust 1 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i zarządzenia Starosty Pilskiego nr 23.2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonano w dniu 28 maja 2015 r. wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 7.2015.
IMG_2291

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile wystawia zaświadczenia na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). rozporzadzenieksztalcenieustawiczne

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.30/00225/2015 nadany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 14629 nadany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Logotyp-ECCC-PL

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile posiada licencję uprawniającą do przeprowadzania Egzaminów ECCC.

Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ang. European Computer Competence Certificate – ECCC), zwany dalej ECCC, to system egzaminów służących ocenie posiadanych kompetencji użytkowników informatyki na różnych poziomach: od A do D. Egzaminy realizowane są w modułach (obszarach) tematycznych.

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile proponuje certyfikację w standardzie międzynarodowym.

Kadra Placówki Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile uczestniczyli w szkoleniu i kursie dla Administratorów Danych Osobowych oraz pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania i doskonalenia realizowanymi w placówce są:

1). kwalifikacyjne kursy zawodowe,
2). kursy umiejętności zawodowych,
3). seminaria.
4). szkolenia,
5). praktyki zawodowe,
6). kursy kompetencji ogólnych,
7). turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Placówka  Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami dedykowanymi firmom oraz instytucjom państwowym. Nasz zespół stanowią prawnicy, doradcy biznesowi, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy.