BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA FIRM 2016 r.

GWARANTUJEMY PAŃSTWU POMOC W POZYSKANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
! analizę potrzeb szkoleniowych
! wypełnienie wniosku o dofinansowanie 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z darmowych szkoleń dla pracowników oraz pracodawców bez ograniczeń wiekowych!

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2016 r.

Priorytet 1:    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku  z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy i kompetencji do celów zawodowych (priorytet nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich: psychospołecznych, interpersonalnych).
Priorytet 2: wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (są to osoby, które pracę  w tych warunkach rozpoczęły po 1 stycznia 1999 r.)
Priorytet 3: wsparcie młodych, nowo zatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dotyczy osób do 30 roku życia zatrudnionych przez 24 miesiące, na które pracodawca otrzymał refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne przez okres 12 miesięcy.

  • Dofinansowanie do 100% kosztów szkoleń – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikro przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
  • Dofinansowanie do 80% kosztów szkoleń, dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Ww. na zasadach określonych w:
1) Ustawie  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 149 ze zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz.U. z 2014 poz.639).
3) Ogłoszeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie ustalonych na 2016 rok priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie  art.4 ust.1 pkt.7, lit. h) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac.

Zainteresowane Firmy/ Instytucje zapraszamy do kontaktu!  biuro@euroconsulting.edu.pl

tel. kom. +48 501 168 065 +48 508 088 326

l