KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby zamieszkująca województwo Wielkopolskie!

 

PLAKAT A4 - Klucz do przyszłości-1

Celem głównym Projektu jest zwiększenie do 31.03.2020 r. możliwości zatrudnienia osób z grupy docelowej obejmującej 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) młodych w wieku 18-29 lat bez pracy [100% biernych zawodowo], zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z następujących podgrup: młode matki przebywające w domach samotnej matki[1], osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej[2] (do 2 lat po zakończeniu)/osoby, które opuściły:
pieczę zastępczą[3];/MOW[4]/MOS[5]/SOSW/SOW[6]/zakład karny/areszt śledczy[7]/ZPCH[8] (do 2 lat po opuszczeniu), w tym min.: 15 osób niepełnosprawnych (9 kobiet, 6 mężczyzn).

[1] Domy samotnej matki: ośrodki oferujące nieodpłatną pomoc dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży znajdujących się trudnej sytuacji życiowej. Są to domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zapewniają całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży.

[2] Szkoła specjalna: a) szkoła lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z prze-pisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, b) szkoła lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

[3] Instytucje pieczy zastępczej: organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne; podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze.

[4] Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze: ośrodki, które przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

[5] Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii: ośrodki, które przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.

[6] Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze(SOSW),Specjalne Ośrodki Wychowawcze(SOW): placówki prowadzone dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

[7] Zakład karny i areszt śledczy: jednostki organizacyjne Służby Więziennej.

[8] Zakład pracy chronionej: Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 28 ust 1 pkt 1Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy.