Szansa na start

Projekt pt. „Szansa na start”, nr POWR.01.02.01-24-0058/18 realizowany jest na terenie województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja
Otwarty nabór do  30 kwietnia 2019 r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie do 29.02.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia osób z grupy docelowej obejmującej 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy (100 % biernych zawodowo), zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie śląskim (w tym 20% tj. 20 osób na terenie miast średnich), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, w tym min. 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach. Ponadto minimum 20% Uczestników Projektu tj. 20 osób (12 kobiet, 8 mężczyzn) stanowić będą osoby zamieszkujące obszary objęte zatwierdzonym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Adres biura projektu:
ul. Mickiewicza 28/3 40-091 Katowice

Biuro czynne:
Pon. 12:00 – 16:00
Wt. 08:00- 12:00
Śr. 12:00 – 16:00
Czw. 08:00 – 12:00
Pt. 08:00-12:00

Adres do korespondencji:
Al. Powstańców Wielkopolskich 63/2
64-920 Piła

Kontakt telefoniczny:
+48 882 069 844
+48 531 887 205
+48 508 104 633
+48 501 168 065

Osoba do kontaktu:
Wiesława Goniewicz

Adres e-mail:
biuro@euroconsulting.edu.pl
biuro.katowice.euroconsulting@gmail.com