Procedura odwoławcza

05.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt „Nowa szansa, nowe możliwości” nr RPWP.06.03.01-30-0056/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 Runek pracy Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, paragraf 4

Osoby z listy rezerwowej mają możliwość odwołania od decyzji KOW  w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny.Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Biurze Projektu przy ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 63/2 Piła 64-920.