Odpowiedzi na Pytania

Od kiedy należy zatrudnić pracownika?

odp. w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS.

Czy zostały określone minimalne wymagania dotyczące wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia pracownika przez uczestnika projektu?

od. nie

Forma umowy zatrudnionej osoby w przypadku zatrudnienia pracownika przez uczestnika projektu?

odp. umowa o pracę

Kiedy należy określić się że będzie się płatnikiem VAT?

odp. na etapie podpisywania umowy

Czy uczestnik który otrzymał dotacje w kwocie brutto oraz oświadczył, iż nie będzie ubiegał się o zwrot podatku VAT, powinien zwrócić kwotę podatku który może odzyskać?

odp. tak

Jakie wydatki w biznesplanie powinien ujmować uczestnik?

odp. w kwotach netto oraz oddzielnie wskazać kwotę VAT.

Czy każdy uczestnik niezależnie od tego, czy rozlicza VAT, musi ujmować wydatki w kwotach netto oraz oddzielnie wskazać kwotę VAT?

odp. tak

Czy istnieje zamknięty katalog wydatków ponoszonych w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odp. nie

Jaki cel ma wsparcie pomostowe?

odp. ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na pokrycie niezbędnych opłat ponoszonych przez uczestnika projektu niezależnie od poziomu przychodów (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wynajmu lokali oraz pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorcy). Wydatki ponoszone w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi w tytułu realizacji umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

W jakim czasie występuje wypłata wsparcia pomostowego?

odp. po udokumentowaniu przez przedsiębiorcę opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Czy jest możliwe podjęcie zatrudnienia?

odp. możliwe jest podjęcie zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy przez uczestnika projektu który otrzymał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, iż nie wykluczają tego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego. Należy jednak pamiętać, iż zapisy umów zawartych przez uczestnika w ramach projektu oraz regulacje dotyczące stosunku pracy nie powinny się wykluczać.