Promocja projektu – Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

Oferujemy bezpłatne wsparcie

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które planują uruchomienie działalności gospodarczej i są zainteresowane udziałem w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, do skorzystania z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu Formularza rekrutacyjnego.

Formularz rekrutacyjny zawiera m.in. informacje na temat planowanej działalności gospodarczej, tj.

  • sektor, branża – należy wskazać, czy planowana działalność gospodarcza prowadzona będzie w sektorze  Odnawialnych  Źródeł  Energii  (OZE)  i/lub  w  branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation),
  • posiadane zasoby tj. kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • planowany koszt przedsięwzięcia,
  • charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/kontrahentów,
  • charakterystyka konkurencji,
  • stopień przygotowania inwestycji do realizacji,
  • posiadane wykształcenie/doświadczenie do prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt:
Inwest-Park Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

Paulina Bryszkiewicz – Kierownik Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
tel. 67 353-31-43, e-mail: biuro@inwestpark.pila.pl

Osoby korzystające z usług Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przechowywanie przez Inwest-Park Sp. z o.o. w zakresie związanym z funkcjonowaniem Inkubatora oraz dla celów informacyjnych i promocyjnych.