„Fabryka szans”

loga_projektu
Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

„FABRYKA SZANS”

 Zapraszamy do projektu osoby, które:
– ukończyły 18 lat,
– zamieszkują według przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego,
– są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1,
– są bierne zawodowo2 lub zarejestrowane jako bezrobotne3 z ustalonym III profilem pomocy.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie do 31.03.2018 r. zdolności do zatrudnienia
i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 osób (35 kobiet, 25 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących według Kodeksu Cywilnego4
w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia, w tym: minimum 6 osób niepełnosprawnych (4 kobiety, 2 mężczyzn) oraz minimum 24 osoby bezrobotne
z III profilem pomocy (14 kobiet, 10 mężczyzn).

GWARANTOWANE WSPARCIE W PROJEKCIE 

 • Opracowanie indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz wyjazdowy trening umiejętności społecznych.
  (Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w wymiarze 4 godzin/osoba mające na celu identyfikację potrzeb, sytuacji społeczno-zawodowej, deficytów
  i predyspozycji . Ponadto Uczestnicy wezmą udział w 4-dniowym wyjazdowym treningu kompetencji społecznych. Treningi odbywać się będą w 15 osobowych grupach i prowadzone będą pod kątem rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się bezradności i wykluczeniu społecznemu.) 
 • Indywidualne specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne
  i zawodowe.
  (Wsparcie psychologiczne będzie miało na celu przezwyciężenie indywidualnych barier mentalnych Uczestników. Dla jednego uczestnika zaplanowano średnio
  5 godzin wsparcia.

Wsparcie prawne będzie miało na celu wyposażyć Uczestników w wiedzę dotyczącą rodzajów ryzyka socjalnego (niezdolność do pracy) i możliwych form pomocy
oraz zwiększyć świadomość Uczestników na temat ich praw, w tym obywatelskich, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów prawnych determinujących ich wykluczenie. Dla jednego uczestnika zaplanowano średnio 3 godziny wsparcia.

Wsparcie zawodowe rozwinie u Uczestników Projektu postawę samodzielności
w decydowaniu o dalszym rozwoju kariery, w tym w zakresie dostosowywania swoich kwalifikacji i umiejętności do warunków panujących na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Dla jednego uczestnika zaplanowano 4 godziny wsparcia.)

 • Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

(Tematyka szkoleń będzie dopasowana indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu.
Dla jednego uczestnika zaplanowano średnio 100 godzin wsparcia)

Za udział w szkoleniu uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe
w wysokości 6,64 zł/ godzinę  netto.

 • Staże i pośrednictwo pracy w oparciu o model dualnego jobscoutingu.
  (3-miesięczny staż służący  zdobyciu doświadczenia zawodowego. Indywidualne
  i kompleksowe pośrednictwo pracy – 5 godzin dla Uczestnika Projektu )

Za udział w stażu uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe
w wysokości 1500 zł netto.
 

Wnioskodawca opłaca także badania lekarskie i ubezpieczenie NWW uczestników stażu
oraz zwrot kosztów dojazdu w wysokości średnio 12zł/dzień

1. Zapytanie ofertowe  Doradztwo zawodowe

 Wybór Wykonawcy: DGP Dorota Piechowiak, ul. Kujawska 10, 64-920 Piła

                      2.  Zapytanie ofertowe – Trening kompetencji społecznych_Fabryka szans_

   Wybór Wykonawcy: Biuro „SULTUM” Sylwia Brzechwa, ul. Władysława IV, 75-342 Koszalin

Objaśnienia

LogoWZ_200Partner wiodący

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła ;
Tel.: 508088326; 501168065;
E-mail: biuro@euroconsulting.edu.pl

ake_logo
Partner

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz
ul. Gubińska 8/36, 54-434 Wrocław ;
Tel.: 503406048; 607764450;
E-mail: ake@post.pl