REALIZACJA PROJEKTÓW 2016 r.

LogoWZ_200

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne.

Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. W planie nauczania przewidziane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Adresaci: w kursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane poniższą tematyką, w szczególności: pracownicy lub właściciele zakładów prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, opiekunowie praktyk zawodowych, wykładowcy prowadzący wykłady np. z dziedziny bhp.

Czas trwania i sposób organizacji kursu: Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 224, poz. 1626) kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki i 10 godzin praktyki metodycznej.

Metoda kształcenia: nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Wymagania wstępne dla uczestników: zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust.4 i 5 w/w rozporządzenia uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać
lub:
świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać
lub:
świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub:
świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub:
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu,  którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Ramowy program kursu:
I.  PODSTAWY PEDAGOGIKI
II. PODSTAWY PSYCHOLOGII
III.METODYKA NAUCZANIA
IV. PRAKTYKA METODYCZNA – 10 godz.

Praktyka metodyczna jest integralną częścią procesu kształcenia instruktorów praktycznej nauki zawodu. Uczestnika kursu obowiązuje odbycie 10 godzin praktyki zawodowej w środowisku pracy (może być to własna firma), zgodnie z kierunkową specjalnością zawodową.

Program kursu zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty WRE.5633.5.2016 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty (oferta) Kurs przygotowanie pedagogiczne – 690 zł

Startujemy od kwietnia br.

LogoWZ_200

Osoby zainteresowana udziałem w projektach unijnych zapraszamy do śledzenia aktualności na ww temat.

plakat s.2

 

Dodaj komentarz